Näyttelysäännöt

Suomen Hamsteriyhdistys ry:n näyttelysäännöt

1 § Sääntöjen noudattaminen

Näitä sääntöjä noudatetaan Suomen Hamsteriyhdistys ry:n (myöhemmin SHY) näyttelyissä sekä lemmikkinäyttelyissä, ja arvostelukäytännön osalta niiden SKJL ry:n alaisten yhdistysten näyttelyissä, jotka järjestävät hamstereille ulkomuoto- ja/tai lemmikkiluokkia, joiden sertifikaatit, PLH-sijat ja VV-pisteet halutaan hyväksyä SHY:n kisoihin. SKJL ry:n alaiset yhdistykset voivat järjestää ulkomuotoluokat hamstereille SHY:ltä niitä anottuaan.

Näyttelyanomiskäytäntö:
Anomus tulee toimittaa Hamsteriyhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen seuraavan jäsenlehden deadlinea. Näyttelykutsut pyritään julkaisemaan jäsenlehdessä. Näyttelyn ajankohdan tulee olla sellainen, että SHY:n jäsenillä on vähintään kaksi viikkoa aikaa ilmoitautua näyttelyyn lehden saapumisen jälkeen. Ulkomuototuomareiden tulee olla mainittu anomuksessa. Jotta muiden kuin SHY:n järjestämien näyttelyiden tulokset hyväksytään, tulee ne toimittaa täydellisinä kahden viikon sisällä näyttelyn pitämisestä. Näyttelyt ovat joko kansainvälisiä näyttelyitä tai ns. Pet Show eli lemmikkinäyttelyitä.

Näyttelyä on mahdollista anoa myös nopeammalla aikataululla. Tällöin riittää, että näyttelykutsu lähetetään jäsenistölle sähköpostitse kolmea (3) viikkoa ennen näyttelyn ilmoittautumisajan päättymistä tai julkaistaan SHY:n kotisivuilla vähintään kuukautta (1) ennen näyttelyn ilmoittautumisajan päättymistä.

2 § Näyttelyiden tuomarit

Edellä mainituissa näyttelyissä saavat toimia tuomareina vain SHY:n hyväksymät tuomarit.
Ulkomuotoluokan tuomarilla tulee olla voimassaolevat tuomarioikeudet. Lemmikkiluokan tuomarin tulee olla FIN VLH -hyväksytty ja arvosteluoikeuksien tulee olla voimassa. SHY voi anomuksesta myöntää erikoisluvan hyväksymälleen tuomariharjoittelijalle arvostella ulkomuoto- tai lemmikkiluokkia, mikäli katsoo sen olevan aiheellista. Ulkomaisen tuomarin SHY hyväksyy niin ikään näyttelyanomuksen yhteydessä. Tuomarin tulee olla kotimaassaan rekisteröityyn lajiyhdistykseen hyväksytty ulkomuototuomari.
Lemmikkituomarin arvosteluoikeudet ovat arvostelukerroista riippumatta elinikäiset sillä ehdolla, että henkilö on Suomen Hamsteriyhdistyksen jäsen ilman katkoa. Mikäli tuomarin jäsenyys katkeaa, hänen tulisi uudelleen jäseneksi liityttyään tehdä vielä täydennyskoulutus ilmoittamanaan ajankohtana ennen seuraavaa arvostelukertaa. Täydennyskoulutusanomus tehdään SHY:n tuomarikoulutusvastaavalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen näyttelyä.
Ulkomuototuomarioikeudet ovat elinikäiset. Arvosteluoikeudet ovat lisäksi voimassa niin kauan kuin tuomari arvostelee vähintään kerran viidessä vuodessa. Kuitenkin, jos tuomari on arvostelematta yli 5 vuotta, on hänen tehtävä 1 harjoitusarvostelu ja 1 koearvostelu SHY:n näyttelyissä lajeille, joille haluaa takaisin arvosteluoikeudet. Harjoitus-/koearvostelut anotaan SHY:n ulkomuototuomarikoulutusvastaavalta vähintään 2 viikkoa ennen näyttelyä, jossa harjoitus/koe halutaan suorittaa. Nämä harjoitus-/ja koearvostelut suoritetaan samoin kuin varsinaisesta ulkomuototuomarikoulutuksesta on säädetty. Ulkomuototuomarit ovat Suomen Hamsteriyhdistyksen asiantuntijajäseniä. Jäsenyys lakkaa, mikäli tuomari luopuu arvosteluoikeuksistaan. Kaikki asiantuntijajäsen-ulkomuototuomarit muodostavat yhdessä Suomen Hamsteriyhdistyksen ulkomuototuomariryhmän. Ulkomuototuomareiden asemaa yhdistyksessä, arvosteluoikeuksia tai koulutusta koskevia päätöksiä ei voi (ei hallitus eivätkä yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset) 9.1.2012 lähtien tehdä ilman asian esittämistä etukäteen ulkomuototuomariryhmälle eikä ilman määräajassa päätösehdotusta kommentoineiden ulkomuototuomareiden enemmistön hyväksyntää.

3 § Arvostelu

Tuomari antaa kirjallisen lausunnon jokaisesta arvostelemastaan eläimestä ja käyttää SHY:n lomaketta, josta alkuperäinen annetaan eläimen omistajalle.

4 § Eturistiriitatilanteet

Tuomari ei saa arvostella omaa tai samassa asunnossa asuvan tai samalla kasvattajanimellä kasvattavan tai perheenjäsenen eläintä.

5 § Osallistumisoikeus

Näyttelyn ulkomuotoluokkiin voivat osallistua kaikki puhdaslajiset hamsterit, lemmikkiluokkiin voivat osallistua myös campbellin ja talvikon lajiristeytykset. Hamstereiden tulee olla näyttelypäivänä vähintään kahden (2) kuukauden ikäisiä. Poikkeuksena kiinankääpiöhamsterit, joiden vähimmäisikä näyttelypäivänä tulee olla kolme (3) kuukautta. Näyttelyyn ei saa osallistua hamsteri, joka on vihainen, sairas, haavoittunut, tiine, naaras jolla on alle viiden (5) viikon ikäiset poikaset, tai hamsteri, jolla on loisia. Eläimen turkkia ei saa käsitellä aineilla, jotka muuttavat sen alkuperäistä laatua tai väriä, tai jotka hamsterin suuhun, silmiin, iholle tai hengitysteihin joutuessaan saattavat aiheuttaa hamsterille terveys- tai elämänlaatua haittaavia ongelmia. Ulkomuotoluokassa puuttuva ruumiinosa ja rakennevirhe ovat hylkääviä virheitä. Lemmikkiluokassa puuttuva ruumiinosa/rakennevirhe ei aiheuta hylkäämistä, mikäli se ei tuomarin mielestä vaikuta haittaavasti eläimen elämänlaatuun. Karvattomuus tai muut eläimen elämänlaatuun vaikuttavat epämuodostumat ovat hylkääviä virheitä kaikissa luokissa. Ulkomuotoluokkaan osallistumiseen vaaditaan eläimen kuuluminen rekisteriin.

6 § Näyttelyyn ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu näyttelykutsun määräämällä tavalla. Ulkomuotoluokan ilmoittautumisessa tulee käydä selville vähintään seuraavat asiat: hamsterin laji, turkkimuunnos, sukupuoli, ikä (vähintään kuukauden tarkkuudella), väri, nimi, omistaja ja hänen yhteystietonsa, sekä näyttelyn päivämäärä ja luokka johon hamsteri ilmoitetaan. Saman hamsterin voi ilmoittaa sekä lemmikki- että ulkomuotoluokkaan, ellei näyttelykutsussa toisin mainita. Mikäli hamsteri ilmoitetaan molempiin luokkiin, laitetaan kuljetuslaatikon päälle molemmat numerot ja hamsteri laitetaan kuljetuslaatikossaan ulkomuotoluokkien pöydälle. Mikäli hamsteri ilmoitetaan näyttelyyn etukäteen, tulee postitse lähetettävän ilmoittautumisen olla postileimattu viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia ei hyväksytä. Ilmoittautuminen tulee maksaa näyttelykutsun määräämällä tavalla. Joihinkin luokkiin on mahdollista ilmoittautua jälkikäteen näyttelypaikalla. Jälki-ilmoittautumismahdollisuudesta tiedotetaan aina erikseen näyttelykutsussa ja se voidaan peruuttaa, mikäli etukäteen ilmoitettujen eläinten määrä nousee tuomarimäärälle kohtuuttomaksi. Kaikki etukäteen ilmoitetut hamsterit arvostellaan. Näytteilleasettajat ovat velvoitettuja saapumaan näyttelypaikalle näyttelykutsun tai näyttelyvahvistuksen määräämällä tavalla. Muussa tapauksessa etukäteen ilmoitettu hamsteri voidaan jättää arvostelematta.

7 § Eläintentarkastus

SHY:n näyttelyissä ei tavallisesti järjestetä eläintentarkastusta. Tuomari tarkastaa eläimet arvostelun yhteydessä ja on oikeutettu hylkäämään eläimen pykälässä 5 mainittujen seikkojen sekä standardissa mainittujen hylkäävien virheiden perusteella. Jos eläin hylätään, ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin. Näyttelyiden järjestäjällä on kuitenkin oikeus suorittaa eläintentarkastus tai pistotarkastuksia.

9 § Vahinkotapaukset

Näyttelyn järjestäjät eivät vastaa niistä vahingoista, joita eläimelle, omistajalle tai näytteilleasettajalle voi sattua tai joita eläin aiheuttaa näyttelyn aikana. Omistaja vastaa itse eläimensä aiheuttamista vahingoista.

10 § Eläimen arvostelu

Assistentti vie eläimen arvosteltavaksi kuljetuslaatikossa, ellei SHY:n hallitus toisin määrää. Eläimen täytyy olla kuljetuslaatikossaan, joka on numeroitu. Kuljetuslaatikossa tulee olla nestepitoisia kasviksia, jotta eläimen nestetasapaino säilyy koko matkan sekä näyttelypäivän ajan. Tuomareilla on oikeus jättää eläin arvostelematta, mikäli hän kokee kuljetuslaatikon koon liian pieneksi tai eläimen olosuhteet muutoin sille merkittävää haittaa aiheuttaviksi. Best in Show -kisassa eläimen esittää aina sen omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Eläintä tai tuomaria ei saa häiritä arvostelun aikana.

Kuljetuslaatikon vaatimukset

Eläimet tulee näyttelyttää eläintenkuljetukseen myytävissä ilmanvahdoltaan riittävissä kuljetuslaatikoissa tai muoviterraarioissa, jotka täyttävät vähintään seuraavat mitat:
– Syyrialaiset: 30 * 20 * 20,3 cm (esim. Ferplastin Geo-malliston L-koko)
– Kääpiöhamsterit: 23,2 * 15,3 * 16,6 cm (esim. Ferplastin Geo-malliston M-koko).

Jos näyttelyyn tuodaan laumasosiaalisia kääpiöhamsterilajeja useampi eläin samassa laatikossa, minimipohjapinta-ala per eläin on 177 cm2. Täten esim. M-koon Geo-boksissa saa esittää kaksi kääpiöhamsteria, pienessä Geo Flatissa neljän eläimen lauman ja isossa (kaksi-ikkunaisessa) maksimissaan 8 eläintä. Maksimipohjapinta-ala eläintä kohden on noin 900 cm2. Esim. Exo Terra Faunarium L-koko (37 * 22 * 24,5 cm) on siten sallittu.

Roborovskit suositellaan esittämään näyttelyssä L-koon kuljetuslaatikoissa. Lisäksi suositellaan, että näyttelylaatikoissa olisi irroitettavat kannet (esim. Ferplast Geo ja Exo Terra Faunarium tai muu vastaava malli).

11 § Arvostelun muuttaminen ja valitusoikeus

Tuomari ei voi muuttaa eläimestä antamaansa arvostelua enää sen jälkeen, kun kilpailuluokat, joihin kyseinen hamsteri on osallistunut, ovat loppuun arvosteltuja. Tuomarin arvosteluista ja hänen antamistaan palkintosijoista ei voida valittaa, ellei hän ole toiminut näiden sääntöjen tai hyvän tavan vastaisesti. Valitus rikkomuksesta on tehtävä kirjallisesti kolmen (3) arkipäivän kuluessa kyseisen yhdistyksen sihteerille ja valitukseen on liitettävä kahdenkymmenen (20) euron summa, joka palautetaan takaisin, mikäli valitus havaitaan aiheelliseksi. Valituksen käsittelee SHY:n hallitus.

12 § Näyttelyiden ilmoittautumismaksu

Näytteilleasettaja on velvoitettu suorittamaan näyttelykutsun määräämän ilmoittautumismaksun, joka maksetaan näyttelykutsussa määrätyllä tavalla. Jos näytteilleasettaja ei suorita ilmoittautumismaksuja annettuun määräaikaan mennessä, hänen eläimensä voidaan sulkea pois kyseisestä näyttelystä. Maksu peritään tarvittaessa jälkikäteen ja siihen lisätään viiden (5) euron suuruinen huomautusmaksu. Suoritettu ilmoittautumismaksu palautetaan, jos

  • näyttely perutaan
  • näytteilleasettaja, hänen perheenjäsenensä, asuinkumppaninsa, yhteisessä omistuksessa olevan eläimen toinen omistaja tai samalla kasvattajanimellä kasvattava henkilö kutsutaan tuomariksi
  • hamsteri on sairastunut tai kuollut (esitettävä eläinlääkärintodistus).

Suoritettua ilmoittautumismaksu ei makseta takaisin, jos

  • omistaja peruu ilmoittautumisensa tuomarivaihdoksen vuoksi (lukuun ottamatta eturistiriitatilanteita, jolloin ilmoittautumismaksu palautetaan)
  • eläintä ei ole numeroitu sen arvosteluvuoron tullessa, eikä sitä näin ollen löydetä arvosteltavaksi
  • eläin ei ole saatavilla kohtuullisen ajan kuluessa sen arvosteluvuoron tullessa (lemmikkiluokassa arvosteltavana tai väliaikakilpailussa olevan eläimen katsotaan olevan saatavilla)
  • muusta vastaavasta syystä

13 § Näyttelyn ulkomuotoluokat ja palkitseminen

Hamsterit arvostellaan ensisijaisesti ikäjaon mukaisesti, ikäjärjestyksessä.

Ikäluokat ovat jokaisessa ulkomuotoluokassa seuraavat:
– nuoret urokset (02.00–03.29 kk ikäiset hamsterit, 03.00–03.29 kk ikäiset kiinankääpiöhamsterit)
– nuoret naaraat (02.00–03.29 kk ikäiset hamsterit, 03.00–03.29 kk ikäiset kiinankääpipöhamsterit)
– avoin urokset (04.00–17.29 kk ikäiset kiinankääpiöhamsterit ja 04.00–14.29 kk ikäiset muunlajiset hamsterit)
– avoin naaraat (04.00–17.29 kk ikäiset kiinankääpiöhamsterit ja 04.00–14.29 kk ikäiset muunlajiset hamsterit)
– veteraani urokset (18.00– kk ikäiset kiinankääpiöhamsterit ja 15.00– kk ikäiset muunlajiset hamsterit)
– veteraani naaraat (18.00– kk ikäiset kiinankääpiöhamsterit ja 15.00– kk ikäiset muunlajiset hamsterit)

Standardiluokka

Standardiluokkaan on oikeutettu osallistumaan hamsteri, jonka lajille, turkkimuunnokselle, värille ja kuviolle on SHY:n laatima standardi. Eri standardiluokat ovat: – lyhytkarvainen syyrianhamsteri – pitkäkarvainen syyrianhamsteri – venäjänkääpiöhamsteri campbelli – venäjänkääpiöhamsteri talvikko – venäjänkääpiöhamsteri roborovski – kiinankääpiöhamsteri. Standardiluokassa hamsteria verrataan SHY:n laatimaan standardiin ja se arvostellaan käyttäen SHY:n virallista ulkomuotoluokan arvostelukaavaketta. Tuomari arvostelee eläimen sanallisesti kaavakkeen sisältämien osien mukaisesti ja antaa eläimestä kokonaisvaltaisen arvosanan Erinomainen (ERI), Erittäin hyvä (EH), Hyvä (H), Melko hyvä (MH) tai Tyydyttävä (T). Tuomari sijoittaa näkemyksensä mukaan parhaiten standardia vastaavat yksilöt sijoille S 1–5. Sijoituksia ei ole pakko jakaa. Tuomari voi myöntää sertifikaatteja kaikille näkemyksensä mukaan sen arvoisille eläimille, myös S-sijojen ulkopuolelle. Mikäli kaikille S-sijoille ei jaeta sertifikaatteja siksi, etteivät sijoille yltäneet eläimet ole sertifikaatin arvoisia, ei sijojen ulkopuolisia sertifikaatteja saa jakaa.

Koestandardiluokka

Koestandardiluokkaan ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki ne hamsterit, joiden lajille ja/tai turkkimuunnokselle ja/tai värille ja/tai kuviolle on SHY:n laatima koestandardi. Koestandardiluokkaan ilmoitetut syyrianhamsterit kilpailevat kaikki samassa luokassa turkkimuunnoksesta riippumatta. Koestandardiluokassa hamsteria verrataan koestandardiin ja se arvostellaan käyttäen SHY:n virallista ulkomuotoluokan arvostelukaavaketta. Tuomari arvostelee hamsterin sanallisesti kaavakkeen sisältämien kohtien mukaisesti ja antaa sille kokonaisvaltaisen arvosanan Erinomainen (ERI), Erittäin hyvä (EH), Hyvä (H), Melko hyvä (MH) tai Tyydyttävä (T). Tuomari sijoittaa näkemyksensä mukaan parhaiten koestandardia vastavat yksilöt sijoille KS 1–5. Sijoituksia ei ole pakko jakaa. Tuomari voi myöntää koestandardisertifikaatteja kaikille näkemyksensä mukaan sen arvoisille hamstereille, myös KS-sijojen ulkopuolelle. Mikäli kaikille KS-sijoille ei jaeta sertifikaatteja siksi, etteivät sijoille yltäneet eläimet ole sertifikaatin arvoisia, ei sijojen ulkopuolisia sertifikaatteja saa jakaa.

Ei-standardiluokka

Ei-standardiluokkaan ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki ne hamsterit, joiden lajeille on kirjoitettu vähintään koestandardi, mutta joiden turkkimuunnoksille ja/tai väreille ja/tai kuvioille ei ole kirjoitettu standardia tai koestandardia. Ei-standardiluokan arvostelussa käytetään SHY:n virallista ulkomuotoluokan arvostelukaavaketta. Tuomari arvostelee hamsterin sanallisesti kaavakkeen sisältämien osien mukaisesti ja antaa sille kokonaisvaltaisen arvosanan Erinomainen (ERI), Erittäin hyvä (EH), Hyvä (H), Melko hyvä (MH) tai Tyydyttävä (T). Tuomari sijoittaa näkemyksensä mukaan parhaiten standardia vastaavat yksilöt sijoille ES 1–5. Hamsterin väriä ei oteta sijoituksia jaettaessa huomioon. Sijoituksia ei ole pakko jakaa. Ei-standardiluokissa ei jaeta sertifikaatteja.

Muut palkinnot

Kaikissa ulkomuotoluokissa tuomari voi jakaa myös erikoispalkintoja (EP). Sen lisäksi jokaisesta standardi-, koestandardi- ja ei-standardiluokasta tuomari valitsee Parhaan nuoren (PN) sekä Parhaan veteraanin (PV) sekä Tuomarin suosikin (TS). Sijat voidaan jättää jakamatta, mikäli tuomari katsoo niiden tason olevan liian heikon.

Best in Show -kisat

Standardien Best in Show -kilpailuissa (BIS) kilpailevat kaikkien standardiluokkien ykköset eli S 1 -hamsterit. Kaikki BIS-kilpailuun osallistuvat lajit sijoitetaan BIS-kilpailussa. Ei- ja koestandardiluokkiin osallistuville hamstereille on oma BIS-kilpailunsa, jossa kilpailevat keskenään kaikkien ei- ja koestandardiluokkien ykköset eli ES 1 ja KS 1 -hamsterit.

Ryhmäluokat

Ryhmäluokat kuuluvat ulkomuotoluokkiin. Ryhmäluokkia arvostellessaan tuomarin tulee käyttää SHY:n virallista ryhmäluokan kaavaketta. Kaikkiin ryhmäluokkiin saa osallistua myös vasta näyttelypaikalla.

Ryhmäluokka – Kasvattajaluokka

Kasvattajaluokkaan osallistuu vähintään kolme (3) hamsteria saman kasvattajan kahdesta tai useammasta yhdistelmästä. Eläinten tulee edustaa vähintään samaa perusväriä. Kaikkien eläinten tulee osallistua kyseisen näyttelyn johonkin kilpailuluokkaan. Luokkaan osallistuminen ei edellytä kasvattajanimeä ja osallistuminen on maksutonta.

Ryhmäluokka – Sukupolviluokka

Sukupolviluokkaan osallistuu vähintään kolme (3) hamsteria, jotka edustavat kolmea peräkkäistä sukupolvea (eli ovat keskenään sukua suoraan alenevassa polvessa). Osallistuvien hamsterien tulee edustaa vähintään samaa perusväriä. Kaikkien hamsterien tulee osallistua kyseisen näyttelyn johonkin kilpailuluokkaan. Luokkaan osallistuminen ei edellytä kasvattajanimeä ja osallistuminen on maksutonta.

14 § Näyttelyn lemmikkiluokat ja palkitseminen

Lemmikkiluokissa hamsterit jaotellaan luokittain syyrianhamstereihin, kääpiöhamstereihin sekä lasten lemmikkihamstereihin. Mikäli näyttelyssä on osallistujia poikkeuksellisen vähän, voidaan syyrianhamsterit ja kääpiöhamsterit yhdistää samaan luokkaan. Lasten lemmikkiluokkaan ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki ne syyrian- ja kääpiöhamsterit, joiden omistaja on alle 13-vuotias, ja kaikki lajit kilpailevat yhdessä luokassa. Näiden luokkien sisällä hamsterit arvostellaan ensisijaisesti ikäjaon mukaisesti, ikäjärjestyksessä.

Ikäluokat ovat jokaisessa lemmikkiluokassa seuraavat:
– nuoret urokset (02.00–03.29 kk ikäiset hamsterit, 03.00–03.29 kk ikäiset kiinankääpiöhamsterit)
– nuoret naaraat (02.00–03.29 kk ikäiset hamsterit, 03.00–03.29 kk ikäiset kiinankääpiöhamsterit)
– avoin urokset (04.00–17.29 kk ikäiset kiinankääpiöhamsterit ja 04.00–14.29 kk ikäiset muunlajiset hamsterit)
– avoin naaraat (04.00–17.29 kk ikäiset kiinankääpiöhamsterit ja 04.00–14.29 kk ikäiset muunlajiset hamsterit)
– veteraani urokset (18.00– kk ikäiset kiinankääpiöhamsterit ja 15.00– kk ikäiset muunlajiset hamsterit)
– veteraani naaraat (18.00– kk ikäiset kiinankääpiöhamsterit ja 15.00– kk ikäiset muunlajiset hamsterit)

Lemmikkiluokassa arvostellaan hamsterin lemmikillisiä ominaisuuksia, kuten terveyttä, käsiteltävyyttä ja yleiskuntoa. Ulkomuotoseikkoja ei oteta huomioon. Lemmikkiluokassa käytetään sanallista arvostelua, jonka lisäksi tuomari antaa kokonaisvaltaisen arvosanan Erinomainen (ERI), Erittäin hyvä (EH), Hyvä (H), Melko hyvä (MH) tai Tyydyttävä (T).
Mikäli tuomari kokee hamsterin olevan todella hyvässä kunnossa eikä hamsteri osoita merkkejä arkuudesta tai vihaisuudesta, hän voi sijoittaa hamsterin jollekin Paras Lemmikkihamsteri (PLH) 1–5 -sijalle. Tuomarin ei ole pakko sijoittaa yhtäkään hamsteria, mikäli hän kokee parhaimmassakin kunnossa olevan eläimen vain Tyydyttäväksi. Tuomari voi jakaa myös Kunniamainintoja (KUMA) valitsemistaan ominaisuuksista, sekä erikoispalkintoja (EP). Kaikista pääluokista (syyrianhamsteri, kääpiöhamsteri, lasten lemmikkihamsteri) valitaan yksi Paras nuori (PN), Paras veteraani (PV) sekä Tuomarin suosikki (TS). Sijat voidaan jättää jakamatta, mikäli tuomari katsoo niiden tason olevan liian heikon.

15 § Ei voida arvostella/Hylätty

Mikäli hamsteri on niin – vilkas/pelokas/aggressiivinen (ts. sitä ei pysty käsitellä tai käsittely aiheuttaa eläimelle haittaa) – sairas, ettei sitä voida arvostella, rastitaan arvostelukaavakkeesta kohta ”Ei voida arvostella”. Mikäli samassa kuljetuslaatikossa on useampi hamsteri, joita tuomari ei erota toisistaan eikä omistajaa saada paikalle selvittämään tilannetta, rastitaan arvostelukaavakkeesta niin ikään kohta ”Ei voida arvostella”. Hamsteri voidaan hylätä tai jättää arvostelematta myös 5. pykälän perusteella. Näyttelymaksua ei näissä tapauksissa palauteta. Mikäli hamsteri on jollakin muulla tavoin näiden sääntöjen vastainen, kaavakkeessa rastitetaan kohta ”Hylätty”. Näyttelymaksua ei palauteta. Mikäli hamsteria ei voida arvostella tai se hylätään, syy on kirjattava arvostelukaavakkeeseen sille varattuun tilaan.

16 § Valionarvot & erikoisnäyttelytittelit

Valionarvot tulee anoa tittelivastaavalta, niitä ei saa käyttää ennen hyväksyttyä anomusta. Erikoisnäyttelytittelit astuvat voimaan heti niihin oikeuttavien sijoitusten jakamisen jälkeen. Yksittäiset sertifikaatit merkitään hamsterin nimen perään tähdellä (*), koestandardisertifikaatit plus-merkillä (+).

FIN MVA – Suomen Muotovalio

Muotovalion arvoon vaaditaan kolme standardiluokan sertifikaattia, joiden tulee olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. Näyttelyn ulkomuotoluokkien tulee olla Suomen Hamsteriyhdistys ry:n hyväksymät. Hamsterin tulee olla rekisteröity Suomen Hamsteriyhdistys ry:n rekisteriin. Mikäli anomus hyväksytään, saa hamsterin nimen edessä käyttää titteliä FIN MVA.

FIN TMVA – Suomen Tuplamuotovalio

Tuplamuotovalion arvoon vaaditaan Suomen Muotovalion arvo sekä kaksi standardiluokan sertifikaattia, joiden tulee olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. Näyttelyn ulkomuotoluokkien tulee olla Suomen Hamsteriyhdistys ry:n hyväksymät. Hamsterin tulee olla rekisteröity Suomen Hamsteriyhdistys ry:n rekisteriin. Mikäli anomus hyväksytään, saa hamsterin nimen edessä käyttää titteliä FIN TMVA. Tällöin aiemmin saatu FIN MVA -titteli pyyhkiytyy pois.

FIN KVA – Suomen Koestandardivalio

Koestandardivalion arvoon vaaditaan kolme koestandardiluokan sertifikaattia, joiden tulee olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. Näyttelyn ulkomuotoluokkien tulee olla Suomen Hamsteriyhdistys ry:n hyväksymät. Hamsterin tulee olla rekisteröity Suomen Hamsteriyhdistys ry:n rekisteriin. Mikäli anomus hyväksytään, saa hamsterin nimen edessä käyttää titteliä FIN KVA.

FIN TKVA – Suomen Tuplakoestandardivalio

Tuplakoestandardivalion arvoon vaaditaan Suomen Koestandardivalion arvo sekä kaksi koestandardiluokan sertifikaattia, joiden tulee olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. Näyttelyn ulkomuotoluokkien tulee olla Suomen Hamsteriyhdistys ry:n hyväksymät. Hamsterin tulee olla rekisteröity Suomen Hamsteriyhdistys ry:n rekisteriin. Mikäli anomus hyväksytään, saa hamsterin nimen edessä käyttää titteliä FIN TKVA. Tällöin aiemmin saatu FIN KVA -titteli pyyhkiytyy pois.

FIN VLH – Suomen Valiolemmikkihamsteri

Valiolemmikin arvoon vaaditaan kolme PLH 1–5 -sijoitusta, jotka on saatu Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n alaisen yhdistyksen järjestämästä näyttelystä, jossa on ollut SHY VL -pätevä tuomari. Sijoitusten tulee olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. Hamsterin tulee olla rekisteröity Suomen Hamsteriyhdistys ry:n rekisteriin. Mikäli anomus hyväksytään, saa hamsterin nimen edessä käyttää titteliä FIN VLH.

FIN TVLH – Suomen Tuplavaliolemmikkihamsteri

Tuplavaliolemmikkihamsterin arvoon vaaditaan Suomen Valiolemmikkihamsterin arvo sekä kaksi PLH 1–5 -sijoitusta, jotka on saatu Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n alaisen yhdistyksen järjestämästä näyttelystä, jossa on ollut SHY VL -pätevä tuomari. Sijoitusten tulee olla vähintään kahdelta eri tuomarilta. Hamsterin tulee olla rekisteröity Suomen Hamsteriyhdistys ry:n rekisteriin. Mikäli anomus hyväksytään, saa hamsterin nimen edessä käyttää titteliä FIN TVLH. Tällöin aiemmin saatu FIN VLH -titteli pyyhkiytyy pois.

Ulkomailta saatujen titteleiden virallistaminen

Ulkomailta saadut tittelit (esim. Int. Ch., Int. Gr., Ch., S MVA jne.) tulee anoa tittelivastaavalta todistusten kera, mikäli haluaa käyttää kyseisiä titteleitä Suomessa. Anottuun titteliin oikeuttavat sijoitukset tarkistetaan. Hamsterin tulee olla rekisteröity Suomen Hamsteriyhdistys ry:n rekisteriin. Ulkomaisista titteleistä ei kuitenkaan anneta yhdistyksen plakaattia, vaan tiedotus tittelin hyväksymisestä annetaan henkilökohtaisesti.

Valioituminen muissa NHC:n alaisissa maissa

Tätä sääntöä sovelletaan Nordic Hamster Council (myöh. NHC) jäsenyhdistysten kesken (vuonna 2022 Suomen Hamsteriyhdistys ry, Svenska Hamstersällskapet & Dansk Hamster Föreningen)

Saadakseen valion toisesta maasta tulee hamsterin olla ensin vähintään muotovalio (Suomessa FIN MVA/FIN KVA) omassa maassaan ja titteli tulee anoa NHC:n jäsenyhdistykseltä ohjeiden mukaisesti kuten myös SHY:n tittelivastaavalta aiemman ohjeen mukaisesti mikäli titteliä haluaa käyttää Suomessa.

Mikäli hamsteri saa sertifikaatin toisesta, NHC:n alaisen yhdistyksen järjestämästä näyttelystä, voi hakea tämän maan muotovaliota näyttelyn järjestäneeltä yhdistykseltä. Sertifikaatti voi olla myönnetty ennen tai jälkeen muotovalion-arvon.

Mikäli hamsterilla on muotovalion-arvo kaikista NHC:n alaisista maista (vuonna 2022 Suomi, Ruotsi & Tanska) valmistuu hamsteri Nordic Champion:iksi (Nord CH).

Juhlanäyttelyvoittaja (JV)

SHY järjestää kerran vuodessa Juhlanäyttelyn, jolla juhlistetaan SHY:n perustamista. Tässä näyttelyssä jokainen S 1 -hamsteri saa käyttää nimensä edessä titteliä JVxx (xx = kyseinen vuosi, esim. JV06).

Koestandardiluokan Juhlanäyttelyvoittaja (KJV)

SHY järjestää kerran vuodessa Juhlanäyttelyn, jolla juhlistetaan SHY:n perustamista. Tässä näyttelyssä jokainen KS 1 -hamsteri saa käyttää nimensä edessä titteliä KJVxx (xx = kyseinen vuosi, esim. KJV06).

Ei-standardiluokan Juhlanäyttelyvoittaja (EJV)

SHY järjestää kerran vuodessa Juhlanäyttelyn, jolla juhlistetaan SHY:n perustamista. Tässä näyttelyssä jokainen ES 1 -hamsteri saa käyttää nimensä edessä titteliä EJVxx (xx = kyseinen vuosi, esim. EJV06).

Lemmikkiluokan Juhlanäyttelyvoittaja (LJV)

SHY järjestää kerran vuodessa Juhlanäyttelyn, jolla juhlistetaan SHY:n perustamista. Tässä näyttelyssä jokainen PLH 1 -hamsteri saa käyttää nimensä edessä titteliä LJVxx (xx = kyseinen vuosi, esim. LJV06).

Grand Gala -voittaja (GG)

SHY järjestää kerran vuodessa Grand Gala -näyttelyn. Tässä näyttelyssä jokainen S 1 -hamsteri saa käyttää nimensä edessä titteliä GGxx (xx = kyseinen vuosi, esim. GG06).

Koestandardiluokan Grand Gala -voittaja (KGG)

SHY järjestää kerran vuodessa Grand Gala -näyttelyn. Tässä näyttelyssä jokainen KS 1 -hamsteri saa käyttää nimensä edessä titteliä KGGxx (xx = kyseinen vuosi, esim. KGG06).

Ei-standardiluokan Grand Gala -voittaja (EGG)

SHY järjestää kerran vuodessa Grand Gala -näyttelyn. Tässä näyttelyssä jokainen ES 1 -hamsteri saa käyttää nimensä edessä titteliä EGGxx (xx = kyseinen vuosi, esim. GG06).

Lemmikkiluokan Grand Gala -voittaja (LGG)

SHY järjestää kerran vuodessa Grand Gala -näyttelyn. Tässä näyttelyssä jokainen PLH 1 -hamsteri saa käyttää nimensä edessä titteliä LGGxx (xx = kyseinen vuosi, esim. GG06).

Muiden yhdistysten tittelit

Muut yhdistykset voivat anoa Suomen Hamsteriyhdistyksen hallitukselta lupaa myöntää titteleitä omissa näyttelyissään. Oikeus titteleiden myöntämiseen tulee hakea näyttelyn hakemisen yhteydessä ja liitteeksi tulee toimittaa vapaamuotoinen hakemus perusteluineen tittelin käytöstä sekä mikä titteli on kyseessä. Muiden yhdistysten titteleitä voivat esimerkiksi olla juhlavuoden näyttelyn titteli tai yhdistyten oman Vuoden Voittaja-laskennan tittelit.

17 § Vuoden Voittaja -kisat & tittelit

Ulkomuotoluokat

Jokaisesta SHY:n hyväksymän näyttelyn standardi-, koestandardi- ja ei-standardiluokasta lasketaan Vuoden Voittaja -pisteitä.

Lemmikkiluokat

Jokaisesta SKJL ry:n alaisen yhdistyksen näyttelyn lemmikkiluokasta, jossa arvostelee FIN VLH -pätevä tuomari ja jonka tulokset on toimitettu hyväksytysti SHY:n tulosvastaavalle, lasketaan Vuoden Lemmikkivoittajapisteitä.

Vuoden Hamstraaja

Jokaisesta SHY:n järjestämästä hamstrauskisasta lasketaan Vuoden Hamstraaja -pisteitä, luokat ovat erikseen syyrian- ja kääpiöhamstereille. 1. sijasta saa 3 pistettä, 2. sijasta 2 pistettä ja 3. sijasta 1 pisteen.

Vuoden Kasvattaja -pisteet

Vuoden Kasvattaja -pisteitä lasketaan vain SHY:n ja SKJL:n virallistamilta kasvattajanimellisiltä kasvattajilta, ulkomuotoluokista, suoraan heidän kasvattiensa kerryttämistä Vuoden Voittaja -pisteistä.

Vuoden Näyttelyhamsteri, Vuoden Ei- ja Koestandardinäyttelyhamsteri, Vuoden Lemmikkinäyttelyhamsteri

Pisteet lasketaan seuraavasti: – Vuoden Näyttelyhamsteri lasketaan kaikista standardiluokista yhteensä – Vuoden Ei/Koestandardinäyttelyhamsteri lasketaan kaikista ei- ja koestandardiluokista yhteensä – Vuoden Lemmikkinäyttelyhamsteri lasketaan kaikista lemmikkiluokista yhteensä

18 § Tittelien kirjoitusjärjestys

– FIN MVA/FIN TMVA FIN VLH/FIN TVLH Nord CH Int. Ch./Int. Gr. Ch. VVxx NordWxx/NordJwxx JVxx GGxx LJVxx LGG xx TAI – FIN KVA/FIN TKVA FIN VLH/FIN TVLH Nord CH Int.Ch./Int.Gr.Ch. KVVxx NordGJwxx KJVxx KGGxx LJVxx LGGxx

19 § Näyttelytulosten mitätöiminen

Mikäli – näyttelytuloksia ei ole toimitettu kahden (2) viikon sisällä näyttelyn pitämisestä SHY:n tulosvastaavalle – tuomari vaihtuu, eikä hän ole SHY:n hyväksymä – näyttelysääntöjä on rikottu niin vakavasti että SHY evää näyttelytulokset – näyttely on pidetty SHY:n antamasta kiellosta huolimatta, kyseisistä näyttelyistä ei hyväksytä tuloksia SHY:n jäsenlehteen, foorumille, voittajakilpailuihin eikä titteleihin.

20 § Näyttelypaikka

Näyttelypaikalle ei saa tuoda alle neljän viikon ikäisiä hamstereita eikä muita, alle luovutusikäisiä eläimiä. Näyttelyssä saa myydä luovutusikäisiä jyrsijöitä ja kaneja, mikäli ne ovat kuljetuslaatikoissa. Näyttelypaikalle ei saa tuoda koiria. Poikkeuslupia tähän voi anoa SHY:n hallitukselta, tällöinkin koiran on oltava häkissä eikä se saa olla näyttelyyn ilmoitettujen eläinten läheisyydessä. Julkinen päihteiden nauttiminen näyttelyissä on kiellettyä, SHY kannustaa päihteettömyyteen. Päihtyneenä olo on kielletty. Tupakointi on kiellettyä näyttelypaikalla ja sen välittömässä läheisyydessä. Mitään eläimiä ei saa pitää vapaana näyttelypaikalla.

21 § Näyttelysääntöjen rikkominen

Näytteilleasettaja, joka häiritsee tuomaria, rikkoo näitä sääntöjä tai hyvää tapaa, voi saada SHY:ltä määräaikaisen tai ikuisen näyttelykiellon. Näyttelykielloista päättää SHY:n hallitus. Päätöksestä on tehtävä kirjallinen reklamaatio kolmen (3) päivän kuluessa SHY:n sihteerille ja valitukseen on liitettävä kahdenkymmenen (20) euron summa, joka palautetaan takaisin, mikäli valitus havaitaan aiheelliseksi.

22 § Epäselvät tilanteet

Mikäli tulee ongelmallinen näyttelytilanne, jossa ei voida soveltaa näitä sääntöjä, viedään asia käsiteltäväksi SHY:n hallitukselle. Hallitus päättää, kuinka tilanne ratkaistaan.

Päivitetty: 25.2.2024 tarkennuksin koskien kiinankääpiöhamstereiden alaikärajaa ja kuljetuslaatikoiden vaatimuksia näyttelypaikalla