Standardoimiskäytäntö

Standardit ja standardoimiskäytäntö

espoo080209Käytäntöä uudistettu Suomen Hamsteriyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 8.4.2015.

Standardit

Standardit eli laji-, turkki- ja värimääritelmät määrittelevät ihanteellisen hamsterin rakenteen, turkin ja värin ominaisuudet. Standardeja käytetään ulkomuotoluokan arvostelun perusteena Suomen Hamsteriyhdistys ry:n järjestämissä näyttelyissä sekä Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n alayhdistysten järjestämissä Suomen Hamsteriyhdistys ry:n hyväksymissä hamsterinäyttelyissä.

Standardit jakautuvat standardeihin, koestandardeihin sekä ei-standardeihin. Ei-standardeiksi nimitetään sellaisia värejä, kuvioita ja turkkimuunnoksia joille ei ole laadittu määritelmää. Koestandardi on kokeellinen standardi, joka toimii välivaiheena ei-standardin siirtymisessä standardiksi. Kun koestandardin katsotaan olevan toimiva ja sitä edustavien eläinten riittävän hyvätasoisia, koestandardista voidaan tehdä täysivaltainen standardi. Ei- ja koestandardimuunnokset ovat yleensä sellaisia värejä ja kuvioita, jotka ovat erittäin harvinaisia Suomessa tai löydetty vasta hiljattain. Näyttelyissä standardi-, koestandardi- ja ei-standardimuunnokset arvostellaan erillisissä luokissa.

Ajankohtaiset standardit ja koestandardit ovat nähtävillä Suomen Hamsteriyhdistys ry:n verkkosivuilla sekä yhdistyksen Tietopussi – Hamsterikasvattajan opas -julkaisussa.

Standardikomitea

Hamstereiden näyttelystandardeista ja koestandardeista vastaa standardikomitea. Komitea laatii standardeja sekä koestandardeja hamsterien muunnoksille sekä päättää niihin tehtävistä muutoksista.

Standardikomitean kokousten koollekutsumisesta vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta vastaa Suomen Hamsteriyhdistys ry:n hallituksen jäsenien keskuudesta valittu standardikomiteavastaava. Kokouksen kutsu esityslistoineen lähetetään sähköpostitse tai kirjeitse Suomen Hamsteriyhdistys ry:n hallituksen jäsenille sekä kokouksessa käsiteltävien hamsterilajien ulkomuototuomareille ja virallisille kasvattajille.

Standardikomitea koostuu suomalaisista Suomen Hamsteriyhdistys ry:n hyväksymistä ulkomuotoluokan tuomareista, Suomen Hamsteriyhdistys ry:n ja Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n hyväksymistä virallisista kasvattajista sekä Suomen Hamsteriyhdistys ry:n hallituksen jäsenistä. Kokouksessa on äänioikeus Suomen Hamsteriyhdistys ry:n hallituksen jäsenillä sekä käsiteltävänä olevien hamsterilajien virallisilla ulkomuototuomareilla ja kasvattajilla.

Standardikomitean kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään yksi hallituksen jäsen sekä käsiteltävänä olevien hamsterilajien ulkomuototuomari ja virallinen kasvattaja. Näiden on oltava eri henkilöitä, joten kokouksen osallistujamäärä on vähintään kolme.

Standardikomitean kokouksessa hyväksytyt ehdotukset tulevat voimaan, kun ne on hyväksytty Suomen Hamsteriyhdistys ry:n yleiskokouksessa.

Standardikomitean koolle kutsuminen

Standardikomitean kokous voidaan kutsua koolle kun olemassa oleviin standardeihin halutaan tehdä muutoksia, nimetä uusia muunnoksia, laatia uusia koestandardeja tai siirtää olemassaolevia standardeja tai koestandardeja luokasta toiseen. Kokouksen koolle kutsumista voi pyytää Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n hyväksymä hamsterikasvattaja. Pyyntö on toimitettava kirjallisesti Suomen Hamsteriyhdistys ry:n hallitukselle. Pyyntöön on sisällytettävä koolle kutsumisen syy.

Standardikomitean kokous voidaan kutsua koolle myös Suomen Hamsteriyhdistys ry:n hallituksen päätöksellä.

Koestandardin laatimisen vaatimukset

Koestandardin laatiminen jollekin ei-standardimuunnokselle edellyttää, että kyseistä muunnosta kasvatetaan Suomessa tavoitteellisesti ja muunnoksen kanta Suomessa on riittävän kokoinen. Koestandardoitavalla muunnoksella ei saa olla välitöntä vaaraa olla katoamassa Suomen hamsteripopulaatiosta.

Kasvattajan, joka on pyytänyt standardikomitean koolle kutsumista jonkin muunnoksen koestandardisoimista varten, on toimitettava kokoukseen nähtäville vähintään viisi koestandardoitavaa muunnosta edustavaa eläintä. Eläinten on oltava mahdollisimman hyviä muunnoksen edustajia ja polveuduttava vähintään kahdesta eri yhdistelmästä. Vähintään kolmen eläimistä on oltava Suomessa syntyneitä, kaikkien on oltava suomalaisten henkilöiden omistamia.

Vaatimuksista voidaan tehdä tapauskohtaisia poikkeuksia, jos ne katsotaan hyvin perustelluiksi standardikomitean kokouksessa ja kokouksen päätökset käsittelevässä yleiskokouksessa.

Koestandardista standardiin siirtämisen vaatimukset

Kun muunnoksen katsotaan olevan valmis standardisoitavaksi, sitä voidaan standardikomitean kokouksessa esittää siirrettäväksi koestandardista standardiin.

Koestandardin siirtäminen standardiin edellyttää, että kyseistä muunnosta kasvatetaan Suomessa tavoitteellisesti ja muunnoksen kanta Suomessa on riittävän kokoinen. Muunnoksella ei saa olla välitöntä vaaraa olla katoamassa Suomen hamsteripopulaatiosta. Standardiin siirrettävän muunnoksen periytymistavan on oltava tiedossa. Muunnosta edustavia hamstereita on osallistunut vähintään kolmessa näyttelyssä koestandardiluokkaan. On toivottavaa, että jokin muunnoksen edustaja olisi vähintään kerran sijoittunut koestandardiluokassa tai saanut arvosanaksi Erittäin hyvä tai Erinomainen.

Koestandardia voidaan muuttaa standardiin siirrettäessä, jos standardikomitea katsoo sen tarpeelliseksi.

Vaatimuksista voidaan tehdä tapauskohtaisia poikkeuksia, jos ne katsotaan hyvin perustelluiksi standardikomitean kokouksessa ja kokouksen päätökset käsittelevässä yleiskokouksessa.