Säännöt

1. SUOMEN HAMSTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Hamsteriyhdistys ry – Finlands Hamsterföreningen rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan. Sen tarkoituksena on saattaa yhteen hamsterien harrastajia ja edistää edellä mainittujen eläinten kasvatusta ja kehittää heidän tietojaan ja taitojaan puhdasrotuisten eläinten kasvattamisessa, ja luoda yhteyksiä muiden maiden vastaaviin yhdistyksiin ja kasvattajiin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää näyttelyitä, erilaisia koulutustilaisuuksia, opintomatkoja ja jalostusneuvontaa. Yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa.

3§ YHDISTYKSEN VAROJEN HANKINTA

Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja, joiden suuruuden määrää vuosikokous.

4§ JÄSENET

Jäsen voi olla joko vuosi-, ainais-, kunnia-, asiantuntija-, nuoriso-, tai yhteisöjäsen.
Vuosijäsen: Hallitus voi hyväksyä vuosijäseneksi yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneen henkilön. Vuosijäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää vuosikokous.
Ainaisjäsen: Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä anomuksesta ainaisjäseneksi yksityisiä henkilöitä, jotka maksavat vuosijäsenen jäsenmaksun kymmenkertaisena yhdellä kertaa, sen jälkeen he ovat vapautettuja jäsenmaksusta.
Kunniajäsen: Hallituksen esityksen perusteella yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Asiantuntijajäsen: Hallitus voi kutsua asiantuntijajäseneksi henkilön, joka on ansioitunut hamsterien palkintotuomarina tai muussa yhdistyksen alaan liittyvässä toiminnassa. Asiantuntijajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Nuorisojäsen: Nuorisojäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta. Hänen täytettyään 15 vuotta hän voi siirtyä hallituksen päätöksellä vuosijäseneksi. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta ja hän maksaa vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.
Yhteisöjäsen: Yhteisöjäseneksi voi liittyä hallituksen päätöksellä oikeuskelpoinen yhteisö. Yhteisöjäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa. Yhteisöjäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää.
Perhevuosijäsen: Hallitus voi hyväksyä perhevuosijäseneksi 15 vuotta täyttäneen henkilön, jonka taloudesta vähintään yksi on yhdistyksen vuosi- tai nuorisojäsen. Perhevuosijäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää vuosikokous. Perhevuosijäsenelle ei lähetetä omaa yhdistyksen jäsenlehteä.

Jäsenen ero yhdistyksestä: Jäsen ilmoittakoon eroamisestaan yhdistykselle joko suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan tehtävällä eroamisilmoituksella tai kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen hallituksen päätöksen nojalla, jos hän jättää jäsenmaksunsa suorittamatta tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien tai sääntöjen vastaisesti.

5 § HALLITUS

Suomen Hamsteriyhdistys r.y.n taloutta ja asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja 3 – 8 muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus valitsee rahastonhoitajan, joka voi olla myös hallituksen ulkopuolinen henkilö. Hallituksen ulkopuolisen rahastonhoitajan on oltava yhdistyksen vuosijäsen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai jonkun hallituksen jäsenen kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

6§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja kaikilla täysivaltaisilla hallituksen jäsenillä, kaksi yhdessä.

7§ YHDISTYKSEN TOIMINTAKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallisen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen jäsenille ilmestyvässä jäsenlehdessä.

9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksellä on kaksi vuosikokousta. Kevätkokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua, syyskokous vuosittain ennen marraskuun loppua hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen katsoessa siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/5 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä 1 ääni (ei nuorisojäsenellä). Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä oikeus edustaa oman äänensä lisäksi kahta yhdistyksen jäsentä valtakirjalla. Valtakirjan tulee olla yksilöity ja nimetty tietylle kokoukselle. Tarvittaessa valtakirjan antajan on todistettava jäsenyys kuitilla maksetusta jäsenmaksusta.

10§ YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään työjärjestys.
5. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle.
6. Hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat.
7. Kokouksen päätös.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään työjärjestys.
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.
6. Hallituksen muiden jäsenten valinta seuraavaksi vuodeksi.
7. Toiminnantarkastajan sekä hänen varamiehensä valitseminen.
8. Hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen hyväksyminen.
9. Seuraavan vuoden jäsenmaksujen määrääminen vuosi-, nuoriso- ja yhteisöjäsenille.
10. Hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Kokouksen päätös.

11§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa vain vuosikokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous, kokousten välillä on oltava ainakin kuukausi. Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa varat luovutetaan viimeisen kokouksen mukaisesti näiden sääntöjen 2§:ssa mainittuun tarkoitukseen.

12§ Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.