Kasvattajanimisäännöt

_full

Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n kasvattajanimisäännöt löytyvät täältä: http://www.skjl.net/kasvattajanimet/

Kasvattajanimianomus lähetetään ensin Suomen Hamsteriyhdistys ry:lle, joka tarkistaa, että hakija vastaa yhdistyksen kriteereitä. Hakijalta voidaan tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä tai hakemus voidaan hylätä jo lajiyhdistyksessä. Jos hakemus hyväksytään, yhdistys lähettää sen eteenpäin Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n käsiteltäväksi. Hamsteriyhdistyksen kasvattajanimikäsittelijän yhteystiedot löytyvät yhdistyksen jäsenlehdestä sekä verkkosivujen Kasvattajanimen anominen -osiosta.

Suomen Hamsteriyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 21.2.2015 hyväksyi allaolevat uudet kasvattajanimisäännöt, jotka ovat voimassa heti kokouksesta lähtien. 

Kasvattajanimisäännöt

Kriteerit hakijalle

 • Kasvattajanimen hakijan on oltava 18 vuotta täyttänyt. Alle 18-vuotiaalle nimen myöntäminen edellyttää holhoojan suostumusta sekä koko Suomen Hamsteriyhdistyksen hallituksen suositusta, mikä vaatii erityisen hyvän selvityksen ja näytön onnistuneesta jalostustyöstä.
 • Hakijan on oltava ollut Suomen Hamsteriyhdistyksen jäsen yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta ennen kasvattajanimen anomista
 • Hakijan on oltava perehtynyt kasvattamiinsa lajeihin ja osata genetiikka kasvattamiensa väri-, kuvio- ja turkkimuunnosten osalta
 • Hakija on jo tehnyt jalostustyötä ja luonut vähintään pohjan omalle hamsterikasvatukselleen
 • Hakijan kasvatustyö on aktiivista ja jatkuvaa
 • Hakijalla on kokemusta hamstereiden jalostamisesta, ymmärrys värien ja muiden ominaisuuksien periytymisestä, tietoa ja kokemusta näyttelyistä, sekä erityisesti selkeä visio siitä, millaisia hamstereita hän haluaa kasvattaa ja miten hän aikoo nykyisillä jalostuseläimillään päästä askelen lähemmäs tavoitteitaan. Hakija siis on jo hamsterikasvattaja.
 • Hakija on perehtynyt hamsterien lajiominaisuuksiin, hoitoon, ruokintaan, sukupuolten erottamiseen, poikasten teettämisen vaatimuksiin, sairauksien tunnistamiseen ja hoitoon sekä hamsteristandardeihin
 • Hakija kantaa vastuunsa kasvattajana ja pyrkii toiminnallaan edistämään hamsterien terveyttä, hyvää luonnetta sekä standardinmukaisuutta
 • Hakijan on näiden sääntöjen ohella noudatettava Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n kasvattajanimisääntöjä.
 • Vastaa alla mainittuja muita kriteereitä

Kasvattajanimen anominen

 • Kasvattajanimi tulee anoa jokaiselle hamsterilajille erikseen.
 • Kasvattajanimeä anotaan postitse täyttämällä Suomen Kani- ja Jyrsijäliiton kasvattajanimianomuskaavake sekä kirjoittamalla vapaamuotoinen kirjallinen kasvattajanimianomus. Anomuksen mukaan liitetään kuitti maksetusta kasvattajanimimaksusta.
 • Suomen Hamsteriyhdistyksen kasvattajanimivastaava käsittelee anomuksen ja joko hyväksyy tai hylkää sen. Kasvattajanimikäsittelijä voi tuoda epäselvissä tapauksissa kasvattajanimianomuksen Suomen Hamsteriyhdistyksen hallituksen käsiteltäväksi. Suomen Hamsteriyhdistyksen kasvattajanimikäsittelijä toimittaa hyväksytyn anomuksen Suomen Kani- ja Jyrsijäliiton kasvattajanimikäsittelijälle, joka tekee lopullisen päätöksen kasvattajanimen myöntämisestä.
 • Haettaessa takaisin vanhaa, aiemmin voimassa ollutta kasvattajanimeä voi Suomen Hamsteriyhdistyksen hallitus tapauskohtaisesti päättää anomuksen vaatimusten lieventämisestä. Hallitus voi käyttää harkintaansa esimerkiksi kasvatustauon pituudesta, aiemmasta jalostustyöstä, kasvatettavista lajeista ja hakijan nykyisistä jalostuseläimistä riippuen.

Jalostuseläimet

 • Hakijan täytyy omistaa vähintään 2 naarasta ja 1 uros jokaista kasvattamaansa lajia kohti
 • Vähintään kolmen joka lajista tulee olla rekisteröityjä Suomen Hamsteriyhdistys ry:n hamsterirekisteriin
 • Kaikkien jalostuseläinten tulee olla jalostusikäisiä
 • Jalostuseläinten turkkien, värien sekä kuvioiden tulee olla toisilleen sopivia, perusvärien tulisi olla mieluiten samat. Mikäli värejä/kuvioita anotaan useampia tulee jokaista kasvatettavaa väriä kohden olla ainakin yksi värin/kuvion kasvatukseen soveltuva pariskunta. Näissä vaatimuksissa otetaan huomioon mm. kilpikonna-kuvion kasvatus.

Kirjallisen kasvattajanimianomuksen tulisi sisältää vähintään seuraavat asiat

 • Hakijan tulee selittää vapaamuotoisesti kasvattamiensa värien sekä turkkimuunnosten periytyminen
 • Hakijan tulee kertoa aiempi jalostushistoriansa
 • Hakijan tulee kertoa jalostuseläintensä sekä kasvattiensa näyttelytulokset
 • Hakijan tulee selittää jalostustavoitteensa
 • Hakijan tulee selittää kuinka hän tulee nykyisiä jalostuseläimiään käyttämällä pääsemään lähemmäs tavoitteitaan
 • Hakijan tulee selittää eläintensä elinolosuhteet

Kasvattajanimen ylläpitäminen

 • Suomen Hamsteriyhdistyksen jäsenmaksu on maksettava vuosittain eräpäivään mennessä. Eräpäivä mainitaan Poskipussin mukana tulevassa jäsenmaksulaskussa. Jos jäsenmaksu erääntyy ja yhdistyksen jäsenyys päättyy tai kasvattaja eroaa Suomen Hamsteriyhdistyksestä muista syistä, kasvattajanimi poistuu käytöstä ja se on anottava uudelleen.
 • Kasvattajanimen haltija noudattaa Suomen Hamsteriyhdistyksen sääntöjä
 • Mikäli kasvattaja syyllistyy eläintensä vakavaan laiminlyöntiin tai heitteillejättöön, rikkoo Suomen Hamsteriyhdistyksen sääntöjä tai aiheuttaa toiminnallaan Suomen Hamsteriyhdistykselle tuntuvaa haittaa, voidaan kasvattajanimi Suomen Hamsteriyhdistyksen hallituksen päätöksellä poistaa Suomen Hamsteriyhdistyksen kasvattajalistalta ja esittää Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:lle kasvattajanimen kumoamista.
 • Suomen Hamsteriyhdistyksen hyväksymällä ja Suomen Kani- ja Jyrsijäliiton myöntämällä kasvattajanimellä on ikuinen suoja-aika. Kertaalleen myönnettyä kasvattajanimeä ei voi saada käyttöönsä kukaan muu kuin henkilö, jolle nimi on myönnetty. Nimelle voidaan lisätä toinen haltija tai se voidaan siirtää toiselle haltijalle nimen alkuperäisen haltijan suostumuksella.

Muutokset kasvattajanimeen

 •  Jos kasvatettavat värimuunnokset tai turkit jo myönnetylle kasvatuslajille muuttuvat, niitä ei tarvitse anoa vaan niiden muutokseen riittää ilmoitus kasvattajanimivastaavalle
 • Kasvattajan on ilmoitettava kasvatustauosta, kasvatuksen lopettamisesta tai yhteystiedoissa ja kasvatettavissa muunnoksissa tapahtuneista muutoksista kasvattajanimivastaavalle